Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (“Vilkårene”) gælder for alle leverancer af serviceydelser og produkter (“Serviceydelser”) leveret af Teko-VVS & Energi ApS (“Teko-VVS”) til enhver kunde (“Køber”).

Vilkårene er gensidigt bindende for forholdet mellem Teko-VVS og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Det er Købers ansvar at bevise, at der er indgået en anden aftale end disse Vilkår.

 1. Ordrebekræftelse
  Tilbud fra Teko-VVS anses for accepteret, når Køber skriftligt, herunder elektronisk, har accepteret tilbuddet fra Teko-VVS. Hvis der ikke foreligger en skriftlig accept af et tilbud, vil al arbejde anses for udført i henhold til disse Vilkår. Arbejde udført uden forudgående korrespondance reguleres ligeledes af disse Vilkår.Teko-VVS’ tilbud er bindende i op til 4 uger fra datoen for afgivelsen, hvorefter tilbuddet udløber. Det forudsættes, at installationer og andre nødvendige forhold, der kræves for at levere de tilbudte ydelser, er frit tilgængelige ved angivelse af priser.
 2. Levering og Overgang af RisikoServiceydelser overdrages til Køber i takt med levering, og Køber overtager risikoen ved modtagelsen. Ved levering af produkter følges Incoterms 2020 Ex Work/ab fabrik.
 3. Leveringstider og Forsinkelse
  Leveringstiden fastsættes af Teko-VVS efter bedste skøn i overensstemmelse med forholdene på aftaletidspunktet. Ved overskridelse af aftalte leveringsfrister vil Teko-VVS ikke kunne holdes ansvarlig for erstatningskrav i henhold til dansk lovgivning. Eventuelle sanktioner for forsinkelse kan kun finde sted, hvis konkrete afleveringsfrister er skriftligt aftalt, og den eneste sanktionsmulighed vil være en dagbod, som også skal være skriftligt aftalt. Køber kan derfor ikke gøre andre forsinkelsessanktioner gældende over for Teko-VVS. Hvis leveringsforsinkelsen skyldes omstændigheder som beskrevet i pkt. 15, vil leveringstiden forlænges i overensstemmelse med varigheden af hindringen. Både Teko-VVS og Køber vil dog være berettiget til at annullere aftalen uden yderligere forpligtelser, når hindringen for leveringen har varet i mere end 3 måneder, uanset om forsinkelsen opstår før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. I sådanne tilfælde skal Teko-VVS straks meddele Køber om ændringer i leveringstiden.
 4. Priser
  Priser for Serviceydelser er angivet eksklusive moms og andre afgifter og gælder for fastlandet og brofaste øer. Teko-VVS forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Serviceydelser uden varsel i tilfælde af ændringer i valutakurser, prisstigninger fra underleverandører, stigninger i materialepriser, ændringer i lønninger, statsindgreb eller lignende forhold.
 5. Betalingsvilkår
  Betaling for Serviceydelser skal ske inden for 8 dage netto fra fakturadato. Betaling skal foretages senest på den angivne forfaldsdato på fakturaen. Hvis betaling ikke sker til tiden, kan der pålægges renter med 2 % pr. måned. Køber har ikke ret til at modregne eventuelle modkrav over for Teko-VVS, medmindre sådanne modkrav skriftligt er anerkendt af Teko-VVS.
 6. Produktinformation
  Enhver produktinformation, uanset om den stammer fra Teko-VVS eller en af Teko-VVS’ leverandører eller underentreprenører, herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i kataloger, beskrivelser, brochurer, annoncer, osv., skal betragtes som orienterende og kun forpligtende, hvis Teko-VVS udtrykkeligt henviser til dem i tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af Teko-VVS. Levering af kvalitetssikringsmateriale, datablade og anden dokumentation for Serviceydelsen sker kun, hvis det skriftligt er aftalt eller følger af ufravigelige lovkrav.
 7. Beskyttet og Fortrolig Information
  Alle former for information, der ikke er offentligt tilgængelig, inklusive tegninger og tekniske dokumenter, som er overdraget af Teko-VVS til Køber, forbliver ejendom hos Teko-VVS og skal behandles fortroligt af Køber. Den overdragede information skal returneres til Teko-VVS ved anmodning.
 8. Ændringer
  Teko-VVS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Serviceydelser, såfremt dette kan ske uden væsentlige ændringer i de aftalte tekniske specifikationer.
 9. Mangler og Reparation
  Ved modtagelsen af en Serviceydelse har Køber en forpligtelse til at foretage en grundig undersøgelse af det leverede. Hvis der konstateres eller burde være konstateret fejl eller mangler ved ydelsen, skal Køber omgående og senest inden 7 dage fra levering reklamere for at sikre, at reklamationen er rettidig. Ved rettidig reklamation forpligter Teko-VVS sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Serviceydelser, som viser sig at have mangler ved levering på grund af fejl i fabrikation, konstruktion eller materiale. Hvis Køber ikke har reklameret for mangler ved en Serviceydelse over for Teko-VVS inden for maksimalt 12 måneder efter levering, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende, uanset hvornår manglen er konstateret. Indgreb i Serviceydelser leveret af Teko-VVS uden skriftlig tilladelse fra Teko-VVS medfører tab af ansvar for Teko-VVS vedrørende den pågældende ydelse, medmindre Køber kan bevise, at indgrebet ikke har nogen sammenhæng med den pågældende reklamation. For at bevare Teko-VVS’ ansvar skal Teko-VVS’ serviceteam håndtere vedligeholdelse af de leverede anlæg.
 10. Ejendomsforbehold
  Teko-VVS forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige regler, ejendomsretten til produkter leveret i forbindelse med Serviceydelsen, indtil de er fuldt betalt af Køber. Hvis produktet er solgt med henblik på senere installation i eller sammenkobling med andre objekter, omfatter de leverede produkter ikke ejendomsforbeholdet, når installationen eller sammenkoblingen er foretaget. Ved omdannelse eller bearbejdning af produkter bevares ejendomsforbeholdet, således at produkterne omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i overensstemmelse med værdien af produkterne ved salget.
 11. Overførsel af Rettigheder og Forpligtelser
  Teko-VVS har ret til at overføre alle rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjepart. Køber er ikke berettiget til at gøre dette, medmindre der er skriftlig accept fra Teko-VVS.
 12. Produktansvar
  Teko-VVS er ikke ansvarlig for skader forårsaget af produkter på fast ejendom eller løsøre, som opstår, mens produktet er i Købers besiddelse. Teko-VVS er heller ikke ansvarlig for skader på produkter fremstillet af Køber eller produkter, hvori Købers produkter indgår. I det omfang Teko-VVS pålægges produktansvar over for tredjepart for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde Teko-VVS skadesløs. Køber skal også lade sig inddrage i eventuelle retssager eller voldgiftssager, der omhandler krav mod Teko-VVS på grundlag af sådanne skader. Hvis tredjepart rejser krav mod en af parterne vedrørende erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt.
 13. Indirekte Tab
  Teko-VVS er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for indirekte tab, der opstår som følge af eller i forbindelse med en Serviceydelse, herunder produkter leveret i forbindelse med Serviceydelsen. Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til driftsafbrydelser, tab af overskud, tab af goodwill, tab af data og lignende